Posts Tagged "zagospodarowanie przestrzeni"

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

W wielu miastach obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są to akty prawa, które określają przeznaczenie, warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Oczywiście w planie znajdziemy także informację o tym jaka inwestycja może znaleźć się w danym miejscu. Niektóre tereny w mieście są przeznaczone do użytku przemysłowego czy też przeznaczone do użytku mieszkalnego. Niektóre miasta określają nawet w takich planach jak dany budynek ma wyglądać. Bardzo często w planach zagospodarowania przestrzennego można znaleźć na przykład informację o tym jaki kształt ma mieć dach lub też ile kondygnacji może mieć budynek. Wszystko po to, aby stworzyć jakiś spójny wizerunek miasta. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie stanowią wszelką podstawę planowania przestrzennego. Ustanawia przepisy, które są podstawą do wydawania decyzji administracyjnych. Warto wiedzieć o tym, że w planie takim dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych oraz leśnych na cele nierolnicze oraz nieleśne. Taka sytuacja ma miejsce bardzo często. Mówi się wówczas o odrolnieniu. Plan tego typu nie może jednak w żaden sposób wykraczać poza granice administracyjne gminy. Może obejmować tylko jej część obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać także więcej niż jeden plan miejscowy. Jednak oczywiście granice tych planów nie mogą się na siebie nakładać. Wówczas może dojść do konfliktu interesów. Warto wiedzieć, że organem który sporządza plan miejscowy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Plan jest uchwalany przez radę gminy. Ogłasza go wojewoda. Warto wiedzieć, że plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części. Pierwsza to część tekstowa. Stanowi ona treść uchwały. Druga część to część graficzna. Ona stanowi załącznik do uchwały. Jeśli chodzi o część graficzną to jest ona niczym innym jak graficznym odzwierciedleniem uchwały. Część tekstowa musi w pełni odpowiadać wszelkim wymogom zasad techniki prawodawczej. Jeśli chodzi o rysunek planu to ma być to kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000. Jeśli jej nie ma to należy zastosować mapy katastralne.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .